Det handlar om vanor - goda eller onda

Hälsa och livsstil

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv.

På varje arbetsplats hamnar medarbetare av olika anledningar i tillstånd där de löper högre risk för olika former av ohälsa som leder till ett behov av livsstilsförändring.

Kostnader för ohälsa ökar markant i arbetslivet och det finns mycket att tjäna på att bedriva ett målmedvetet hälsofrämjande arbete i organisationen, inte minst i varumärkesbyggandet för att attrahera framtida anställda.

Hälsoundersökning
Hälsoscreening är en kostnadseffektiv och bra start för att hjälpa arbetsgivaren att kartlägga hälsan på arbetsplatsen, men också för att kunna prioritera rätt förebyggande insatser på vissa grupper.

Undersökningen kartlägger:

 • motion
 • kost
 • alkohol
 • tobak
 • relationer
 • stress
 • ärftlighet
 • vikt

Resultatet sammanställs i en rapport som underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

Livsstilsprover
Livsstilsprovtagning kan vara ett komplement till hälsoundersökningen eller så tas de som uppföljning av vissa yrkesgrupper och i samband med rekrytering:

 • Blodprover, kolestrol och glukos
 • Blodtryck
 • Kondition
 • Drogtester

Plötsligt hjärtstopp på arbetsplatsen
De flesta hjärtinfarkter har ett starkt samband med ohälsosam livsstil och i Sverige är det över 10 000 personer som drabbas ute i samhället varje år. En snabb insats på plats är avgörande för överlevnad, men alldeles för få kan utföra hjärt- lungräddning HLR.

För oss är det en hjärtesak att få utbilda dina medarbetare i HLR/DHLR som kanske räddar just ditt eller dina arbetskamraters liv.

Kondition påverkar arbetsresultat
På många arbetsplatser har varannan medarbetare så låg fysisk kondition att de har svårigheter att klara av sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Vårt konditionstest mäter hur väl medarbetarnas fysiska kondition matchar de förväntningar som finns på yrkesrollen.

Stress
All forskning visar att långvarig stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för ohälsa och sjukdomar. Stress är dessutom en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.
Vi bidrar gärna med att dela med oss av vår kunskap till alla som möter personer med symptom på stress och hos dem som själva drabbas.

Rådgivning och handledning
Våra hälsa- och livsstilskonsulter är experter på strategiskt hälsoarbete, men de är lika bra på att motivera och skapa insikt till nödvändiga livsstilsförändringar.