Arbetsmiljö - ett kvitto på intern kvalitet

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är ett grundfundament i företagskulturen och påverkar starkt varumärket både internt och externt.

Arbetsmiljöarbetet är den del av personalarbetet kräver expertkompetens både på grund av lagar och föreskrifter men också för att det finns tydliga kopplingar till resultatet i verksamheten.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Syftet med SAM är att skapa ett system i företaget som säkerställer en sund och produktiv arbetsmiljö.

Systematik är vardagsrutiner
Systematik är att sätta tydliga rutiner för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Arbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vi hjälper gärna till med att bygga ert system som säkerställer att era behov tillgodoses och blir till en naturlig del av er vardag.

Kunskaper först
Utbildad personal är första steget till en bra arbetsmiljö. Kunskaper ger perspektiv på att se risker i arbetet och hur ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas.

Vi utbildar gärna arbetsmiljöambassadörer och coachar dem i det ansvarfulla arbetsmiljöarbetet

Proaktiv riskbedömning innan olyckan sker
Genom regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena och bedöma risker förhindras de flesta tillbuden. När större ändringar i verksamheten planeras skall det dessutom undersökas om dessa ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall.

Vi kommer gärna ut och hjälper er med att bedöma risker både i nuvarande verksamhet och inför planerade förändringar.

När olyckan hänt
Om någon råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffat så måste arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs i framtiden.

När olycka eller ohälsa inträffat kan det vara bra att få en utomstående resurs som biträder utredningen och ger förslag på förebyggande åtgärder.

Handlingsplaner så jobbet blir gjort
Åtgärder som inte genomförs omedelbart efter en undersökning skall planeras in i en skriftlig handlingsplan.

Vi hjälper er med verktygen för att upprätta enkla och ändamålsenliga handlingsplaner

Årlig uppföljning
En gång om året genomförs en större uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat och om eventuella justeringar i SAM skall göras.

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi hjälper till med den årliga uppföljningen och säkerställer att SAM bedrivs enligt lagar och föreskrifter.

Verksamhetsförändringar
När verksamhetsförändringar så som personalnedskärningar, införande av nya produktionstekniker, omorganisationer eller ombyggnad av lokaler planeras så skall en konsekvensananlys upprättas i syfte att bedöma om de planerade ändringarna kan medföra eventuella risker för ohälsa eller olycksfall.

Vi hjälper gärna till med vår expertkompetens i dessa svårbedömda riskanalyserna.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Det finns nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA. Syftet med de nya föreskrifterna är att förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

I OSA – arbetet fokuserar på tre huvudområden:

  • arbetstid
  • arbetsbelastning
  • kränkande särbehandling

Arbeta med frågor kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM

Vi hjälper gärna till och kartlägger er OSA – miljö och om det finns några eventuella risker för ohälsa

Rehabilitering är omtanke
Om någon drabbats av olycka eller ohälsa så är det viktigt för både den drabbade och företaget att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsförhållandena ska anpassas till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet i fysiskt och psykiskt avseende.

Våra rehabiliteringsexperter är behjälpliga i era specifika rehabiliteringsfall.