"Om du inte är en del av lösningen, då är du en del av problemet"

Organisationsutveckling

”Organisationer förändras inte – det gör däremot dess individer”

Allt förnyelsearbete startar med personlig förnyelse hos organisationens ledare. Ledarnas kunskap, handlingskraft och rådande kultur sätter organisationen i rörelse.

Den rådande företagskulturen hjälper eller stjälper

Innan ett större förändrings- och utvecklingsarbete initieras är det klokt att skaffa sig en tydlig bild av den befintliga kulturen för att veta om det finns en samlad syn på vad man värderar och står för.
En kultur med svag intern samsyn lämnar stort utrymme till individuella värderingar och beteenden. Negativt kan dessa dysfunktionella beteenden yttra sig i olika former av friktioner, frustrationer och konflikter under den kommande förändringsprocessen.

Alla verksamheter behöver då och då se över den rådande kulturen för att veta om medarbetare och ledning fattar beslut, handlar och beter sig efter den gemensamma värdegrunden.

Vi hjälper er att kartlägga era värden och värderingar inför ett större utvecklingsarbete, eller om det finns andra signaler som tyder på dysfunktion i verksamheten.

Kunskap föder handlingskraft

Förändrings- och utvecklingsarbetets kraft och produktivitet beror i hög grad på ledarnas kunskaper och förståelse samt egna erfarenheter av förändringsledning.
Medvetet förändringsarbete innebär att medvetet förflytta individer eller grupper av individer mellan olika psykologiska tillstånd som gör att energin används på ett målinriktat och produktivt sätt.
Motsatsförhållandet, som tyvärr präglar organisationer under kortare eller längre tid är ett tillstånd av ”kramp” där stor mängd av energin konsumeras på improduktivt arbete.

Vi hjälper er att implementera effektiva metoder under förändringsarbetet och ser till att öka förmågan att tillämpa effektiva ledarverktyg för arbetet som skall utföras.

Arbetsmiljö under förändring och utveckling

Alla verksamheter är i ständig förändring, större eller mindre.
Förändringar som vi själva är delaktiga i kan vara meningsfulla, önskvärda och inspirerande samtidigt som oönskade förändringar kan vara både smärtsamma och motståndsfulla.

Ett gott arbetsklimat med goda relationer mellan medarbetare och chefer förbättrar förmågan att ta emot ny information och kreativt tänkande. Klimatet bidrar starkt till ökad handlingskraft och förmåga att hantera komplexitet vilket är fördelaktigt vid förändringar.

Våra olika kartläggningar anpassas efter aktuellt syfte och mål och genomförs genom anonyma enkäter, alternativt så genomförs förberedelse, analys och bearbetning i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva – helt transparent.

Gemensamt ger våra kartläggningar svar på:

  • Hur har vi det?
  • Vad tycker vi om det?
  • Vad vill vi göra åt det?

Vi berättar gärna mer om när och hur våra kunder använder sig av våra olika kartläggningar av arbetsklimat och arbetsmiljö