"Den längsta resan för var och en är den inre resan"

Individutveckling

Individutveckling handlar främst om att utveckla en stark sann självbild och identitet.

Utveckling av självbild och identitet pågår hela livet och började redan när du var liten. Vissa perioder i livet har du kanske ifrågasatt sådant som känts självklart tidigare, du började tänka på nya sätt och ha mer egna åsikter. På så sätt har du kommit fram till vem du är och hur du vill uppfattas av andra, det vill säga du har fått en tydligare självbild och byggt din identitet.

Självbilden påverkas av flera olika delar som vi ger dig möjlighet att undersöka och reflektera över enskilt eller i grupp.

Personlig förändring och utveckling

Är du nöjd med dig själv och dina nära relationer så behövs ingen större förnyelse. Känner du dig däremot osäker och förvirrad över självbild, identitet eller med dina olika relationer så krävs oftast en metodisk reflektion. Vi ger dig en metod och verktyg så du kan reflektera enskilt, i grupp eller tillsammans med någon av våra handledare.

Vår psykologiska metod är forskningsgrundad och ger dig insikter hur du kan möta andra i din omgivning som är i behov av stöd på olika sätt, inte minst i olika typer av livskriser.

Emotionell kompetens

Våra tankar och känslor är inte synliga för andra, men det påverkar ditt sätt att förhålla dig, hur du uttrycker dig och hur du agerar i olika situationer. Emotionell kompetens är inte att vara snäll eller mjuk, utan det handlar om att samverka effektivt med andra för att få ett arbete utfört eller för att uppnå de mål du har i livet. Vi undersöker 13 olika emotionella kompetenser inom 4 områden som utvecklar bättre förståelse och självbild när du interagerar med andra. Kompetenserna vi kartlägger är:

1. Välbefinnande : glädje, optimism, självkänsla
2. Självkontroll: känslostyrning, impulskontroll, stresshantering
3. Emotionalitet: empati, emotionell perception, känslouttryck, relationer
4. Social samverkan: känslohantering, rättframhet, social medvetenhet

Värderingar och drivkrafter

Dina värderingar återspeglar vad som är viktigt för dig, de är en del av förklaringen till dina drivkrafter, din motivation och de beslut som du fattar. Vissa värderingar ändrar prioritet när du går igenom olika skeden i livet, andra värderingar ligger fast.

En värderingskartläggning ger dig en bild av hur dina personliga värderingar och drivkrafter samspelar med dina arbetsuppgifter och din organisationskultur.

Din självbild och identitet påverkas av dina värderingar och vi vill ge dig möjlighet att undersöka och reflektera över dem enskilt eller tillsammans med någon av våra handledare.

360° utvärdering av kompetenser, beteenden och värderingar

En 360°-utvärdering är den mest värdefulla kartläggningen av en individs olika förmågor. Du får en strukturerad återkoppling från inte bara din chef utan ett antal personer som har insikt i ditt arbete. Detta ger dig en välgrundad analys av hur andra uppfattar dig, i jämförelse med hur du uppfattar dig själv.

En 360°-analys fokuserar på kompetens, beteenden och värderingar hos en individ jämfört med dennes grundläggande befattningskrav.

360°-analyser sparar tid eftersom det med stöd av flera medarbetare ger en kvalitativ och riktad feedback på dina utvecklingsområden.

Livstillfredsställelse

Det är viktigt med balans både i och mellan arbetsliv och privatliv. Obalans skapar olust och otillräcklighetskänslor, ofta med stresspåslag som följd. Att kartlägga livstillfredsställelse ger dig en indikation på hur du upplever balans i ditt liv, hur hög grad du känner dig tillfreds eller vad som saknas eller behöver utvecklas.

Kartläggningen ger dig ytterligare dimensioner och djup i arbetet med din självbild och personliga utveckling. Kartläggningen kan även användas till bearbetning och rehabilitering i samband med utmattnings-, depressions- och andra syndrom.

Ledarpotential

En del av ledarens potential sitter i personligheten, som dessutom är svårast att utveckla över tid. En kartläggning av ledarpotential ger svar på frågor som:

  • Sannolikhet för framgång?
  • Klara pressade situationer?
  • Stark arbetsmoral?
  • Bekväm med det okända?
  • Öppenhet för nya arbetssätt?
  • Hantera svåra samtal?
  • Trivas i konkurrensutsatt miljö?
  • Vilken ledarutbildning är mest lämplig?

Vi kartlägger sex personliga egenskaper som är avgörande för ledarframgång och var och en av dessa egenskaperna graderas i fyra nivåer: Låg, Måttlig, Optimal eller Överdriven. För mycket eller för lite av en egenskap kommer att ha fördelar såväl som nackdelar.

De sex egenskaper vi kartlägger är följande:
1. Målmedvetenhet
2. Känslomässig stabilitet
3. Nyfikenhet
4. Riskhantering
5. Acceptans för otydlighet
6. Tävlingbenägenhet

Om du är osäker på ditt eget beslut inför en ledarkarriär, eller om du är medansvarig för rekrytering av ledare till din organisation, då ger en kartläggning en tydlig bild av både potential och utvecklingsområden.