Allt förnyelsearbete startar med personlig förnyelse hos organisationens ledare.

Ledarnas kunskap, handlingskraft och rådande kultur sätter organisationen i rörelse. Rörelsens produktivitet beror i hög grad på ledarnas djupa förståelse och erfarenheter av ett medvetet förändringsarbete samt förmågan att tillämpa effektiva metoder och verktyg för arbetet som skall utföras.

Ett medvetet förändringsarbete

Medvetet förändringsarbete innebär att medvetet förflytta individer eller grupper av individer mellan olika psykologiska tillstånd. Det yttersta målet är att skapa ett tillstånd av ”flow”, där energin används på ett målinriktat och produktivt sätt. Motsatsförhållandet, som tyvärr präglar organisationer under kortare eller längre tid är ett tillstånd av ”kramp” där stor mängd av energin konsumeras på improduktivt arbete.

Att analysera och ställa diagnos på individens och/eller organisationens psykologiska tillstånd är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder som får rörelsen i rätt riktning mot det önskade målet.

Läs gärna mer om Förändringens fyra rum eller kontakta oss för mer information

Företagskulturen hjälper eller stjälper

Hur organisationens individer uppträder och beter sig i specifika situation speglar tydligt organisationens samsyn på vad man värderar och står för, både internt och externt.

En företagskultur med svag intern samsyn lämnar stort utrymme till individuella värderingar och beteenden. Negativt kan dessa dysfunktionella beteenden yttra sig i olika former av friktioner, frustrationer och konflikter, både internt och externt.

En svag företagskultur är oftast en funktion av nuvarande ledares bristande samsyn kring vad som bygger värde både internt och externt, tillsammans med det institutionaliserade arvet från tidigare ledare. Avsaknaden av kollektiv samsyn hos organisationens ledare yttrar sig oftast som överdriven kontroll och försiktighet, klander och intern konkurrens.

Vi kommer gärna ut till er och visar på hur organisationen kan mäta individens värderingar och syn på rådande kultur samt önskad kultur. Ofta blir det ett startskott till ett medvetet förändringsarbete som leder till en produktivare organisation.